Demani pressupost sense compromís

Dret de la propietat

Dret de la Propietat

 • Assessorament en comunitats de propietaris.
 • Registre de la Propietat: immatriculacions, majors cabudes, cancel·lació de càrregues, represa de tracte interromput, etc.
 • Arrendaments urbans i rústics: contractes i desnonaments.
 • Compravendes, permutes i opcions.
 • Urbanisme: planejament, execució urbanística (reparcel·lacions, juntes de compensació, projectes d'urbanització, etc).
 • Expropiacions.
 • Autoritzacions i llicències.
 • Expedients sancionadors.
 • Servituds.
 • Hipoteques, avals i altres garanties.
 • Herències (gestió i liquidació d'herències, reclamació i liquidació llegítimes i llegats, reclamació d'hereus intestada judicial, etc).
 • Pactes successoris.
 • Assessorament en testaments.