Demani pressupost sense compromís

Dret d'Empresa

Dret d'empresa

  • Constitució, gestió, modificació, dissolució i liquidació de societats civils i mercantils, associacions, fundacions i altres entitats.
  • Contractes mercantils (subministrament, distribució, agència, transport, etc).
  • Dret bancari: assessorament en pòlisses i contractes, reclamació de productes financers d'alt risc.
  • Reclamacions per morositat i altres incompliments extrajudicials, o a través de procediments judicials monitoris o declaratius.
  • Reconeixements de deute.